Ministria e drejtësisë shpall të hapur konkursin për përkthyes zyrtar - Ministria e Drejtësisë
Postuar më: 23/11/2017

Ministria e drejtësisë shpall të hapur konkursin për përkthyes zyrtar

Ftesë për konkurrim

Formular për përkthyes të jashtëm 2018

Formular vetdeklarimi

Faturë për arkëtim

Me Urdhër të Ministrit të Drejtësisë nr. 7009/4 date 24.11.2017 «PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURËS SË ORGANIZIMIT TË KONKURSIT TË PËRKTHYESVE TË AUTORIZUAR PËR PËRKTHIME ZYRTARE  TË MINISTRISË SË DREJTËSISË PËR VITIN 2018 » është miratuar sipas Aneksi 1 Programi i Provimit.